İlamsız İcra Takibi nedir? nasıl itiraz edilir? icra itiraz dilekçe örneği

ilamsız icra takibine itiraz dilekçesi, nasıl itiraz edilir? ilamsız icra takibi nedir? hangi durumda itiraz edilebilir? itirazda dilekçe nasıl yazılır?
icra itiraz dilekçe

ilamsız icra takibine itiraz dilekçesi, nasıl itiraz edilir? ilamsız icra takibi nedir? hangi durumda itiraz edilebilir? itirazda dilekçe nasıl yazılır?


İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi, konusu para veya teminat alacağı olan bir borcun ; kanunda yazılan şartlara uygun olarak düzenlenmiş bir takip talebi ile icra muamelesiyle alınmasını sağlamaktır. İlamsız icra takibi açabilmesi için alacaklının borcunun konusu bir para borcu veya teminat olması gerekir. Bu halde alacaklı kanundaki şekil şartlarına uygun olarak bir takip talebi hazırlamalıdır. Takibi talebini yukarıdaki şekil şartlarına uygun hazırlayan alacaklı bunu yetkili İcra Müdürlüğü’ne götürür. İcra memuru masraflar için gerekli avansı alacaklıdan talep eder. Akabinde takip açılmış olur.

İcra memuru 3 gün içinde alacaklının takip talebine uygun olarak ödeme emrini düzenlemek zorundadır. Ancak kanun her ne kadar ödeme emrini icra memurunun düzenlemesi gerektiğini belirtse de uygulamada icra dairelerinin yoğunluğu sebebiyle ödeme emri de alacaklı tarafından düzenlenir. Pratikte alacaklı takip talebini ve ödeme emrini hazırlar masrafları ile icra memuruna verir icra memuru ise ödeme emrini borçluya tebliğ eder.

Ödeme emrini tebliğ alan borçlu eğer ödeme emrine karşı bir itirazı varsa ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, yurt içinde bir adres bildirmek kaydıyla itirazını icra dairesine bildirmek zorundadır. Borçlu kendisinin herhangi bir kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresi içinde ödeme emrine itiraz edemezse mazeretinin ortadan kalktığı günden itibaren 3 gün içinde itiraz yoluna başvurabilir. Burada gecikmiş itiraz söz konusu olacaktır. Gecikmiş itiraz yapan borçlu mazeretini belgelemek durumundadır.

Ödeme emrine yapılan itiraz takibi durdurur. Alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi için ya İcra Mahkemesi’nde itirazın kaldırılması davası açacak ya da genel mahkemelerde itirazın iptali davası açacaktır.

Borçlunun ödeme emrine herhangi bir itirazı yoksa veya borçlu süresi içinde itirazlarını sunmazsa ödeme emri (takip) kesinleşir. Alacaklı takip kesinleştikten sonra borçlunun malvarlığına haciz uygulanması için icra dairesine talebini yöneltebilir.


Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri nelerdir?


İmzaya İtiraz
Alacaklının adi bir senede dayanarak icra takibi yapmış olması durumunda, borçlu senet altındaki imzaya itiraz ederek takibe karşı koyabilir. Borçlu imzaya itiraz edecekse bunu açık ve kesin bir şekilde belirtmiş olması gerekir. İmzaya itirazın yanında bununla çelişmeyen diğer itiraz sebepleri de birlikte sunulabilir.

Borca İtiraz
İmzaya itiraz dışında ödeme emrine ilişkin yapılan tüm itirazlar borca itiraz olarak nitelendirilir. Borçlu borca itiraz ederken bir sebep bildirmek zorunda değilse de eğer sebep bildirdiyse bu sebeplere bağlıdır.

Borçlu borcun tamamına değil de bir kısmına itiraz etmek istiyorsa kısmi itiraz yapması gerekir. Bu durumda borçlu itiraz ettiği borç miktarını açık ve kesin bir şekilde bildirmek zorundadır aksi halde hiç itiraz edilmemiş sayılır. İtiraz edilmeyen kısım için takip kesinleşir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği............. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: ........ E.

BORCA İTİRAZ EDEN: ............................. (TC NO:.......................)

ADRESİ: ..............................................................................................

ALACAKLI: ........................................................................................

ADRESİ: ..............................................................................................

KONU: Ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine itirazımız hakkında.

TEBLİĞ TARİHİ: ................................................................................

AÇIKLAMALAR: Yukarıda esas numarası verilen dosyada tarafıma ilamsız takip yolu ile icra takibi yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. İtirazlarımı Yasal süresi içinde sunmaktayım.

Alacaklı olduğunu iddia eden tarafa herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Bu nedenle ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

Takibe konu edilen alacak likit bir alacak değildir. İş bu sebeple söz konusu alacak yargılamayı gerektirmektedir. Ancak alacaklı olduğunu iddia eden taraf haksız bir şekilde ilamsız yola icra takibi başlatmıştır.

Talep ve Sonuç: Açıklanan nedenlerle; ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine itiraz eder, açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

BORCA İTİRAZ EDEN
AD SOYADI İMZA TC
______________

Ek :Kimlik Fotokopisi

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski