Mehdi nedir? Mehdi ne demektir?

Mehdi nedir? Mehdi ne demektir?
Mehdi ne demek


Mehdi nedir? Mehdi ne demektir?


Mehdi kelimesi sözlüklerde hidayette ve doğru yolda olan kişi demektir. Mehdi sahip olduğu büyük vasfı ile başkalarının hidayete ve doğru yola girmesine vesile olan manasına gelmektedir. Mehdi kelimesi İslam dininde yer alan bir kavram olarak ise ahir zamanda gelecek olan ve gelmesi Efendimizin hadislerinde müjdelenen mübarek ve salih bir kuldur. Hadislerden anlaşıldığı üzere ahir zamanda geleceği müjdelenen Mehdi aleyhisselamın Âl-i Beytten büyük bir salih kul olduğu belirtilmektedir.

Lisanü’l-Arap’ta yani Arap lisanında Mehdi’nin, hakikat ve doğru yola olan İslam’a erişmiş, hidayeti bulmuş olan; kendisine yüce Allah (c.c) tarafından doğru yol bahşedilen kimse olarak tarifi yapılmaktadır. İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, (İbni Manzur, h-d-y md), 15:354.

Bu manada ve bir açıdan doğru yolda giden her Müslüman kul bir mehdidir, yani mehdinin taşıdığı vasıfları taşımaktadır. Bu manada Hazreti Ali’ye (r.a) hem doğru yolu gösterici manasında hadi, hem de mehdi denildiğini bilmekteyiz. İbnü’l-Esir, Ebû’s-Saadât el-Mübarek bin Muhammed el-Cezerî, Üsdü’l-Gâbe fî Ma’rifeti’s-Sahabe, I-VIII (Kahire: ts), 4:31.

Fakat hadis-i şeriflerde geçmekte olan Mehdi ahir zamanda gelecek olan bir zata işaret etmektedir.

Dört büyük halife yani, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali (r.a) ve onların doğru yolunda gidenlere de mehdiyyun, yani mehdiler denmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Sizi sünnetime sımsıkı sarılmaya, raşid ve mehdî halifelerimin yolunda gitmeye teşvik ederim” (Tirmizî, İlim: 16; İbni Mâce, Mukaddime: 6; Ebû Davud, Sünnet: 5)

Özetle Mehdi kelimesi geniş manalı kelimelerden biridir. Lakin bu kelimenin başına hadislerde veya telafuzda “el” takısı geldiği taktirde özel ve belli bir kimsenin ismi olduğunu anlamaktayız. Bu takı ise ahir zamanda gelecek olan meşhur büyük kurtarıcı olan şahsiyeti temsil etmektedir. Mehdi inancı özellikle bulunduğumuz ahir zaman içerisinde bulunan İslam aleminde büyük bir önem taşımaktadır. ira bu nedenle Müslümanlar bu büyük şahsiyeti merak ile beklemektedirler.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski