Sahabe ne demek? Erkek ve Kadın Sahabe İsimleri

Sahabe ne demek? Sahabe kimlere denir? Erkek Sahabe isimleri ve anlamları, Kadın sahabelerin isimleri anlamları listesi
Sahabe

Sahabe ne demek? Sahabe kimlere denir? Erkek Sahabe isimleri ve anlamları, Kadın sahabelerin isimleri anlamları listesi


Bu yazımızda sizlere, Erkek ve Kadın Sahabe isimleri Listesi, Anlamları ve Özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Sahabe ne demek? Sahabe kime denir? bu soruların yanıtlarını arayacağız.

Sahabe Nedir? Sahabe kime denir?

En genel tanımıyla sahabe, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'i canlı olarak görmüş, onunla tanışmış, onunla arkadaşlık etmiş ve ona inanmış kişilere verilen özel bir isim olma özelliği taşır.

Sayıları neredeyse 124 bin üzerinde olan sahabeler, Hz. Muhammed (s.a.v)'in yolundan giden, İslam dinini yaymakla ve uygulamakla yükümlü olan kişilere denir.

İslam dininde herkes tarafından bilinen ve toplum tarafından saygı gören ilk sahabelere ise peygamberimizin zevcelerinden Hz. Hatice ve Hz. Ali'yi örnek olarak göstermek mümkündür.

Sahabeler ile ilgili hadisler

Hz. Muhammed (s.sv) döneminde yaşayan sahabeler ile ilgili pek çok hadis bulunmaktadır.

En önemli hadisler aşağıdakilerdir.
 • "Kıyamet günü ashabımdan her biri, kabirlerinden kalkarken, vefat ettiği memleketin bütün müminlerinin önlerine düşerek ve onlara nur ve ışık saçarak Arasat meydanına götürür"
 • "Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı cehennem ateşi yakmaz"
 • "Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir"
 • "Ashabıma sövmeyiniz! Ashabımdan sonra gelenlerden bir kimse, dağ kadar altın sadaka verse, Ashabımdan birinin bir avuç arpa vererek kazandığı sevaba veya yarısına kavuşamaz."
 • "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz"
 • "Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir"


Sahabe İsimleri Listesi

Müslümanlar tarafından en çok bilinen ve saygı gösterilen sahabe isimlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
 • Ebu Bekir
 • Osman bin Affan
 • Ali Bin Ebu Talib
 • Abdullah Bin Atik
 • Abbad Bin Kays
 • Zübeyr Bin Avvam
 • Sa’d Bin Ebi Vakkas
 • Talha Bin Ubeydullah
 • Abbas Bin Abdülmuttalip
 • Abdullah Bin Abbas
 • Bilal-i Habeşi
 • Enes Bin Malik
 • Ebu Hureyre
 • Ebu Tufayl
 • Halid Bin Velid
 • Ebuzer el-Gifari
 • İkrime Bin Ebu Cehil
 • Ebu Eyyub el-Ensari
 • Salman-ı Farisi
 • Abdullah Bin Abdullah Bin Übey

Sahabe İsimleri ve Anlamları

Çocuğunuza Verebileceğiniz, Kuran'da Bahsedilen diğer sahabe isimler: Sahabe isimleri ve anlamları bakarak çocuğunuza bu isimlerden biri verebilirsiniz.

Erkek sahabe isimleri, Sahabe İsimleri Erkek

Abdullah: Merhameti sonsuz olan kişi, Allah'ın kulu,
Yahya: Allah’ın kendisine selam verdiği peygamber ismi, öldüğü gün kabrinden canlı olarak kalkacak kişi
Cavid: Allah’ın ebedileştirdiği, daima var olacak olan kişi
Fatih: İslam nuruna bir toplumu davet etme şansına sahip kişi
Safa: Keder ve sıkıntıdan uzakta, saf ve berrak olma hali
Nasih: İslam dinini insanlara nasihat eden ve anlatan kişi
Raif: Merhamet ve şefkat sahibi kişi
Ekmeleddin: Kemale eren, olgunlaşmış kişi

Kadın sahabe isimleri, sahabe İsimleri Kadın

Asi: Dik başlı ve baş kaldıran kişi
Bükre: Sabah vakti
Duhan: Kıyamet gününde çıkacak olan duman
Esma: Allah'ın Kuran’da geçen en güzel isimlerinden biri, Allah'ın duyma ve işitme yeteneği
Havva: Yaratılan ilk kadın
Merve: Mekke'de bir dağın adı
Nadiye: Bir mecliste bulunma
Sara: Prenses
Şüheda: Şehit
Tuğba: Cennette bulunan bir tür ağaç

En çok bilinen kadın sahabeler

 • Hatice
 • Ümmü Güsüm
 • Zeynep
 • Rukiyye
 • Fatıma
 • Ümmü Zinnire
 • Ümmü Varaka
 • Ümmü Eymen
 • Afra Hatun
 • Hind Binti Kays
 • Leyla Binti Kays

Cennetle müjdelenen erkek sahabelerin isimleri ve hayatları.

ALİ BİN EBÎ TÂLİB: Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı
Sad BİN EBU VAKKAS: Resûlullahın okçusu
ZÜBEYR BİN AVVÂM: Cennetle müjdelenenlerden
ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB: Peygamberimizin amcası
VABDULLAH BİN ABBÂS: Tefsîr âlimlerinin şâhı
ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS: Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî
ABDULLAH BİN CAHŞ: Uhud şehitlerinden
ABDULLAH BİN HANZALA: Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu
ABDULLAH BİN HUZÂFE: Resûlullahın elçilerinden
ABDULLAH BİN MES’ÛD: Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî
ABDULLAH BİN ÖMER: En çok hadîs bilen sahâbîlerden
ABDULLAH BİN REVÂHA: Resûlullahın şâiri
ABDULLAH BİN SELÂM: Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî
ABDULLAH BİN SÜHEYL: Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî
ABDULLAH BİN ZEYD: Sâhib-ül ezân
ABDULLAH BİN ZÜBEYR: Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî
ADİ BİN HÂTİM TÂİ: Âilece cömert olan sahâbî
ÂMİR BİN FÜHEYRE: Meleklerin defnettiği sahâbî
AMMÂR BİN YÂSER: Şehîd oğlu şehîd
AMR BİN ÂS: Meşhûr Arab dâhîlerinden
ÂSIM BİN SÂBİT: Arıların koruduğu sahâbî
BERÂ BİN ÂZİB: Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî
BİLÂL-İ HABEŞİ: Peygamber efendimizin müezzini
BÜREYDE BİN HASİB: Resûlullahın sancaktarı
CÂBİR BİN ABDULLAH: Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden
CA’FER-İ TAYYÂR: Cennete uçarak giden sahâbî
DIHYE-İ KELBÎ: Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî
EBÛ DÜCÂNE: Peygamber efendimizin fedâisi
EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ: Mihmândâr-ı Resûlullah
EBÛ HÜREYRE: En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî
EBÛ KATÂDE: Resûlullahın süvârilerinden
EBU LÜBÂBE: Tevbesi ile meşhûr sahâbî
EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ: Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden
EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ: Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden
EBÛ SELEME: Tek başına hicret eden sahâbî
EBÛ TALHÂ: Resulullahın fedâisi
EBÛ ZER GIFÂRÎ: Gıfarî kâbilsenin reisî
EBÜDDERDÂ: Kâdılık yapan sahâbîlerden
ENES BİN MÂLİK: Resûlullahın hizmetçisi
ERKAM BİN EBİ’L ERKAM: Evi ilk vakıf olan sahâbî
ES’AD BİN ZÜRÂRE: Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî
FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ: Yemenli sahâbîlerden
HABBÂB BİN ERET: İlk Müslüman sahâbîlerden
HÂLİD BİN SA’ÎD BİN ÂS: İlk Müslüman olan sahâbîlerden
HANZALA BİN EBÛ ÂMİR: Meleklerin yıkadığı sahâbî
HUBEYB BİN ADİY: Darağacında ilk namaz kılan sahâbî
HUZEYFE BİN YEMÂN: Sevgili Peygamberimizin sırdaşı
Hz. HAMZA: Şehîdlerin efendisi
KÂ’B BİN MÂLİK: Peygamber efendimizin şâirlerinden
MİKDÂD BİN ESVED: Resûlullahın süvârilerinden
MUHAMMED BİN MESLEME: Resûlullah efendimizin fedâîlerinden
MUS’AB BİN UMEYR: İslâmda ilk öğretmen
MU’ÂZ BİN CEBEL: Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî
NEVFEL BİN HÂRİS: Hâşimoğullarının en yaşlısı
NU’MÂN BİN MUKARRİN: Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından
OSMAN BİN MAZ’ÛN: Medîne’de ilk vefât eden muhâcir sahâbî
OSMAN BİN TALHÂ: Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî
SÂBİT BİN KAYS: Peygamber efendimizin hatîblerinden
SA’D BİN MU’ÂZ: Ensârın en hayırlılarından
SA’D BİN REBİ: Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî
SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE: Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan
SEHL BİN HANİF: Eshâb-ı kirâmın okçularından
SEHL BİN SA’D: Medîne’de en son vefât eden sahâbî
SELEME BİN EKVÂ: Piyâdelerin en hayırlısı
SELEME BİN HİŞÂM: Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî
SELMÂN-I FÂRİSİ: Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî
SEVBÂN: Resûlullahın hizmetçisi
SÜHEYB-İ RUMİ: Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî:
SÜMÂME BİN ÜSÂL: Yemâme kabîlesi reisi
TUFEYL BİN AMR: Işık Saçan Sahâbî
UBÂDE BİN SÂMİT: Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî
UKBE BİN ÂMİR: Eshâb-ı suffadan
ÜBEYY BİN KÂ’B: Kırâati ile meşhûr sahâbî
ÜSÂME BİN ZEYD: Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden
ÜSEYD BİN HUDAYR: Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından
VELÎD BİN VELÎD: Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski