el-Alim esmasının anlamı, zikir sayısı, faydaları ve faziletleri

El Alim ism-i şerifi, Allah'ın (cc) 99 Esmaül Hüsnasından olan El-Alim ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? ya Alim Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?
el Alim esması

El Alim ism-i şerifi, Allah'ın (cc) 99 Esmaül Hüsnasından olan El-Alim ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? ya Alim Ebced değeri, zikir adedi ve günü nedir?


el ALiM ismi anlamı

El Alim ismi şerifi; "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına varıncaya kadar, çok iyi bilen" manalarına gelen “el-Alîm” ism-i şerifi; olmuşu, olacağı yani gelecekte yaşanacak şeyleri, küçük-büyük her şeyi kuşatır. Bundan manevi alem de maddi alem de eksik kalmaz. Bu yönüyle ism-i şerifin anlamı, “eksiksiz bir şekilde, kesin olarak bilmek” şeklinde de açıklanabilir.

El Alim arapça yazılışı: العليم

Allah-u Teâlâ için bilinmeyen diye bir şey yoktur. Dolayısıyla gayb bilgisinin tamamına da sadece o muttalidir. Zaten yaratan bilmelidir. Bilmeden yaratabilmesi imkânsızdır.

O, kulların fiillerini de en iyi şekilde bilir. Hepsinin kaderini ezelde takdir etmiştir. Bunların hepsi, bir kitapta kaydedilmiştir.

“el-Âlîm” ism-i şerifinden kullara öğüt olarak yansıyan en önemli husus, dünya hayatında elde ettiğimiz her şeyin fani olduğu, makam ve mevki sahibi olmanın ahirette herhangi bir fayda sağlamayacağı hakikatinin farkına varmaktır.

Allah Teâlâ’nın ilmi, mülkü ve her şeyi sınırsız; ilmi de dâhil olmak üzere insanoğlunun sahip olduğu her şey ise geçici ve sınırlıdır.

“el-Alîm” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’de 162 defa zikredilmiş olması yönüyle de önem taşır. “O, kullarının üstünde tam hâkimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.” (Enâm Sûresi, 18) ayet-i kerimesi ve ismi şerifin manalarına delâlet eden diğer ayet-i kerimelerdeki beyanların her biri, ismi şerifin manalarını farklı açılardan izah edicidir.

Vuku bulan hâdiselerden bizim haberdar oluşumuz da Allah Teâlâ’nın bildirmesiyledir. Zira yeri gelir insan duyma mesafesinde bulunsa bile cereyan eden bazı şeyleri duyamaz ve haberdar olamaz. Allah (c.c) dilerse, ona uzakta yani duyma mesafesinin dışında gerçekleşen bir hâdiseyi de duyurabilir. Görmek ve diğer iletişim yollarıyla haberdar olmak da bundan farklı değildir.

El Alim ismi Faziletleri ve Faydaları


“Yâ Alîm” ism-i şerifini günde yüz defa olmak üzere zikretmeyi âdet hâline getirenlerin kalbi, bütün şüphe, vesvese ve evhamlarından arınır.

Bir mü’min manasına ve sırrına inanarak, yukarıda beyan etmiş olduğumuz inanç ve düşünce ölçülerine uyarak “Yâ Alîm” ism-i şerifini zikre devam ederse, tecellileri ve eserlerine nail olarak ilim ve irfan yönünden yükselir. Allah Teâlâ, ona maddî ve manevî ilim kapılarını açar.

EL-ALİM: Canlı veya ölü, küçük veya büyük, gizli veya açık, kalpte kafada olan veya dışa vurulan şeyi en ince ayrıntısına kadar hakkıyla bilen. Hiç bir şey Allah’ın ilminden gizlenemez. Onun ilminin hududu yoktur. Evrende nerde ne varsa neler olup bitiyorsa bir bir monitörün başında oturup izliyor gibi izliyor ve gerekenleri yazıp kaydediyor.

Ya Alim ismi Ebced değeri ve zikir saati:


EL-ALİM isminin zikir adedi (150)

Zikir saati Günü perşembedir

El Alim Özellikleri ve bazı faydaları:


Bu ismin verilen miktarda ve şartlarına uygun olarak okunursa Zikrini vird edinip yapan kimseye dost, düşman içinde ne gizlerse bildirilir.

Bu simin zikrine devam eden kimse istediğini elde eder, her türlü arzu ve isteğine kavuşur. Bu mübarek ismin büyüleme özelliği de vardır. İsteyen istediğini bu ismin zikriyle tesir altına alabilir. Bu kişi ister amir olsun ister memur, isterse sevdiği biri olsun, üstünde hakimiyet kurup hükmünü ve bilgisini istediği gibi yürütür.

Her gün (150) defa zikreden kişi, allah hakkındaki ilim ve bilgiye iman ve izana yani kısaca marifetullaha sahip olur. Evham ve şüpheleri kalkar, İlme’l-yakin derecesine ulaşır.

“Ya Alîm” zikrine devam eden, gizli sırlara vakıf olmaktadır. Her şey, ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir biiznillah.

“El Alîm” esmasını bir kağıda yazıp suya koyarak yazının silinmesinden sonra içen kimsenin anlayışı ve zekasında artış olur.

“El-Alîm” ism-i şerifini okumayı vird edinen kimse için manevi sırlar açılır hikmet ve marifete kavuşmuş olur.

“El-Alîm” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin ilimleri artış gözlemlenir.

Namazlarının sonunda 100’er defa “Yâ âlimel gaybi veş-şehâdeh” şeklinde okuyanların kalp gözleri açılmaktadır.

“Yâ allâmel guyûbi fe lâ şey e yefûtuhû min ılmihi ve lâ yeûdüh” diye bu esmayı okumaya devam edenlerin unutkanlıkları gittiği gibi, hafızaları da güçlenip ezber kuvvetleri artmış olur.

Her kim “Yâ Allâmel Guyûb” diye kendinden geçinceye kadar zikrederse; rûhu, maverâlara yükselir, sır perdeleri o zümreye aralanmaktadır. Namazların sonunda 100’er defa okunursa; kişi, gayb aleminde göremediği bâzı şeyleri görmeye muvaffak olmaktadır.

“El-Alîm”
esmasının ebced adedi 150’dir. Bu zikir adedini okumayı vird edinenler, ilim tahsilinde başarı ve kavrama gücü elde etmektedirler her daim…

“El-Alîm” esmasını vird edinenlerin kalpleri aydınlanır, kalbinin parlaklığı ve nuru yüzlerine sirayet ederek çeşitli nurlar zâhir olur o kişide.

“El-Alîm” ism-i şerîfine devam eden kimseyi Cenâb-ı Hak Hazretleri, Kuran’ın ve imanın ince sırlarına anlaşılması güç gizli sırlara vâkıf ve haberdar kıldığı gibi Allah’ın izni ile her şey, ona açık seçik ve ayan-beyân olor biiznillah.

“El-Alîm” ism-i şerîfini devamlı zikir halinde olanlar Cenab-ı Hakk’ın her türlü yardımını görmüş olurlar. Dünya âfetlerinden, belâ ve musîbetlerinden Allah’ın izni ile uzak kalırlar, korunurlar. Ayrıca bilmedikleri şeyleri de yine Allah’ın inâyetiyle çabuk ve kolayca öğrenip; Konuşmalarında mantık ve hikmet sahibi oldukları gözlemlenir.

Kuran’da El-Alîm ism-i şerifinin Geçtiği Ayetler


En’âm Suresi 53. Ayet :
Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki, “Allah, aramızdan şu adamları mı iman nimetine lâyık gördü?” desinler. Allah, şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi?

En’âm Suresi 117. Ayet :
Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O, doğru yolu bulanları en iyi bilendir.

En’âm Suresi 119. Ayet :
Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.

Enbiya Suresi 81. Ayet :
Süleyman’ın hizmetine de güçlü esen rüzgârı verdik. Rüzgâr, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz, her şeyi hakkıyla bileniz.

Nur Suresi 41. Ayet :
Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.

Bakara Suresi 32. Ayet :
Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.

Bakara Suresi 158. Ayet :
Şüphesiz Safa ile Merve, Allah’ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.

Nisa Suresi 25. Ayet :
Sizden kimin, hür mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü’min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. Allah, sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde, sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Nisa Suresi 35. Ayet :
Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.

Ali İmran suresi 92. Ayet :
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

Ahzab Suresi 40. Ayet :
Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Ahzab Suresi 51. Ayet :
Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah, kalplerinizdekini bilir. Allah, hakkıyla bilendir, halîmdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

Maide Suresi 97. Ayet :
Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı , hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.

Haşr Suresi 22. Ayet :
O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Fatır Suresi 38. Ayet :
Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Hadid Suresi 6. Ayet :
Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Tevbe Suresi 97. Ayet :
Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah’ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sitemizde bulunan diğer esma-ül hüsna anlamları listesi için tıklayın..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski