Allah'ın 99 ismi, Esma-ül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Allah (c.c) 'nun birbirinden güzel isimlerinin bir arada bulunduğu Esmaü'l-Hüsna'nın bilinmeyen sırlarını ve faziletleri.
Allah'ın isimleri


Allah (c.c) 'nun birbirinden güzel isimlerinin bir arada bulunduğu Esmaül-Hüsna'nın bilinmeyen sırlarını ve faziletleri.

Esmaü'l-Hüsna'da 99 ismin verilmesinin sebebi nedir? Allah'ın isimleri, anlamları ve faziletleri, Hangi rahatsızlık için hangi esma zikri çekilmeli?
Esma ül Hüsna Tesbihat DinleEsma-ül-Hüsna ve anlamları

1- Allah (C.C.): "Eşi benzeri olmayan."
2- Er-Rahman: "Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahim: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, dünyanın sahibi"
5- El-Kuddüs: "Noksanlıktan uzak."
6- Es-Selam: "Tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mümin: "Güven veren, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Aziz: "İzzet sahibi"
10- El-Cebbar: "Azamet ve kudret sahibi."
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Halik: "Yaratan."
13- El-Bari: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: ''Şekil veren."
15- El-Gaffar: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
16- El-Kahhar: "Her şeye galip ve hakim olan."
17- El-Vehhab: "Çok fazla ihsan eden."
18- Er-Rezzak: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
19- El-Fettah: "Darlıktan kurtaran. "
20- El-Alim: "Gizli açık, her şeyi bilen."
21- El-Kabid: "Dilediğine darlık veren"
22- El-Basit: "Dilediğine bolluk veren"
23- El-Hafıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Rafi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Muiz: "Dilediğini aziz eden"
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basir: "Her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim"
30- El-Adl: "Mutlak adil"
31- El-Latif: "Lütuf ve ihsan sahibi olan."
32- El-Habir: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halim: "Acele etmeyen"
34- El-Azim: "Pek yüce."
35- El-Gafur: "Affı bol."
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi"
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok,"
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi."
43- El-Kerîm: "Çok ikram eden."
44- Er-Rakîb: "Kontrolü altında tutan."
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden"
46- El-Vasi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli"
48- El-Vedud: "Kullarını en fazla seven"
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün"
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı"
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık"
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz"
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
61- El-Muhyî: "İhya eden"
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi"
64- El-Kayyum: 'Varlıkları diri tutan"
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük"
67- El-Vâhid: "Tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden"
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan"
73- El-Evvel: "Ezeli olan."
74- El-Âhir: "Ebedi olan"
75- El-Zâhir: "Varlığı açık "
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol"
80- Et-Tevvâb: "Günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren"
82- El-Afüvv: "Affı çok olan"
83- Er-Raûf: "Çok merhametli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celali vel ikram: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi"
89- El-Mugnî: "Zengin eden."
90- El-Mâni: "Engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem"
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran"
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi."
96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "Doğru yolu gösteren. "
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski