Kadir Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Faziletleri

Kadir Suresi Okunuşu, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Kadir Suresi Arapça Yazılışı, faydaları ve Faziletleri
Kadir Suresi Okunuşu


Kadir Suresi Okunuşu, Kadir Suresi Türkçe Anlamı, Kadir Suresi Arapça Yazılışı, faydaları ve Faziletleri

Kadir suresi İslam aleminde kandil ve Mübarek ramazan ayı içerisinde en çok araştırılan sureler arasında yer almaktadır. Kadir Suresi Kuran-ı Kerim'de yer alan 97. suredir. Kadir Suresinde Kadir Gecesinin önemi ve Kuran-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlamasından bahsedilir. 5 ayeti kerimeden oluşur. İlk ayeti kerimede doğrusu biz onu (Kuran-ı) Kadir gecesinde indirdik buyrulur.

Kadr Suresinde Kadir gecesinden bahsedilmesi nedeniyle sure bu isimle anılmıştır. Surenin Mekke'de indirildiği düşünülmektedir. Fakirler için zenginlik, zayıflar için izzet ve şeref olan Kadr süresinin faziletleri ve sırları hem kur'anı kerim'de, hem de Hz Peygamberimizin (s.a.v) Hadisi şeriflerinde bulmak mümkündür.

- ilginizi çekebilir; Kadir Gecesi Kutlama Mesajları


Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Bilindiği gibi Kur'an'da aynı adı taşıyan bir çok sure vardır,  Kadr suresi de kendi ismini taşımaktadır. Şu iyi bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe çok kıymetli, ayrıca hayır ve zenginlik talebi için de okunması meşhur bir sûredir. Hâssalarından bazılarını sayacak olursak. Biliyorsunuz ki her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber her birinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Kur’ân-ı kerîm okurken, bunun Allahü Teâlâ'nın kelâmı olduğunu düşünmelidir. Kur'ân-ı Kerîm'i okumak, mühim sünnettir. Okuyanlara verilen sevâbların aynısı, dinleyenlere de verilir.

Kadir Suresi Okunuşu

 1. Bismillâhirrahmânirrahîm.
 2. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
 3. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
 4. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
 5. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
 6. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

kadir suresi arapça yazılışı
kadir suresi arapça yazılışı


- ilginizi çekebilir; Kadir Gecesinin Anlamı ve Önemi

Kadir Suresinin Anlamı, Meali

 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
 2. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.
 3. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
 4. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
 5. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.
 6. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Suresi Tefsiri

Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim'in kaydettiği, Hz. Âişe'ye isnad edilen ve Alak sûresinde nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber'e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "o" zamiriyle Kur'an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur'an'ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. "Biz onu indirdik" ifadesinden, "tamamını indirdik" veya "indirmeye başladık" mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette "peyderpey indirdik" anlamındaki nezzelnâ yerine "indirdik" anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur'an'ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber'e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur'an-ı Kerîm'in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona "leyletü’l-Kadr" denilmiştir. (M. Sait Özervarlı, "Kadr Sûresi", DİA, XXIV, 140-141).

"Bilir misin nedir Kadir gecesi?" meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur'an’ın "mübarek bir gecede" indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir. (Duhân 44/3-4)

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459)

Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki "ruh"tan maksat Cebrâil’dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha "meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet" vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555). 5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren şafak sökünceye kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahmân ismiyle tecelli etmekte, Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere, bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, 'İ‘tikâf”, 1; Müslim, 'İ‘tikâf”, 1-5). Dolayısıyla müminler de Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de” şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, “Da‘avât”, 84; İbn Mâce, “Duâ”, 5).

Kadir gecesi, "kandil geceleri" denilen ve zamanla İslâm kültür tarihinde kutlu olduğuna inanılıp çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan gecelerden biri ve en önemlisidir (geniş bilgi için bk. Halit Ünal, "Berat Gecesi", DİA, V, 475-476; M. Sait Özervarlı-Mustafa Uzun, "Kadir Gecesi", a.g.e., XXIV, 124-127; Nebi Bozkurt, "Kandil", a.g.e., XXIV, 300-301).

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski